FAQ

FAQ

Operatorem jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego w Kielcach.

Jest to grupa wnioskująca o grant, której skład to nie mniej niż 3 pełnoletnie osoby, aplikujące samodzielnie lub z patronem, wspólnie realizują działania w sferze pożytku publicznego, nie posiadają osobowości prawnej, członkowie grupy nieformalnej nie mogą zasiadać w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej istniejących organizacji pozarządowych.

To dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie. Grupa samopomocowa może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).

Minimalna kwota wnioskowanej Dotacji to: 1.500 zł. Maksymalna kwota wnioskowanej Dotacji to: 3.000 zł.

Minimalna kwota wnioskowanej Dotacji to: 1.500 zł. Maksymalna kwota wnioskowanej Dotacji to: 5.000 zł.

Dotacje, otrzymane w ramach Konkursu, mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie Inicjatyw, wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego tj.

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalności charytatywnej;
 6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 8. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 9. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160 i 138);
 10. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 15. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 16. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 17. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 18. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 19. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 20. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 21. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 22. turystyki i krajoznawstwa;
 23. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 24. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 25. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 26. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 27. ratownictwa i ochrony ludności;
 28. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 29. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 30. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 31. promocji i organizacji wolontariatu;
 32. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 33. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 34. działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138);
 35. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 36. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 37. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 38. rewitalizacji;
 39. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32.

Kwalifikowalne są wydatki związane z zaplanowanymi w Inicjatywie działaniami, na przykład: materiały na warsztaty dla uczestników, wynajem sali, poczęstunek, koszty przejazdu na wizytę, wynajem sprzętu, nagłośnienia, koszty druku, wynagrodzenia specjalistów, promocja, etc.

Są to wydatki związane z obsługą realizacji Inicjatywy, tj. koszty koordynacji, księgowości, zakupu materiałów biurowych, opłat za telefon, opłat pocztowych, utrzymania pomieszczeń itp. Koszty związane z administrowaniem Inicjatywy pokrywane z Dotacji nie mogą przekroczyć 20% kwoty przyznanej Dotacji.

Grupa samopomocowa lub grupa nieformalna może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Nie, wniosek mogą złożyć grupa nieformalna lub samopomocowa. W skład grupy nieformalnej może wchodzić młodzież powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, jednakże osoby podpisujące umowę Dotacji muszą być pełnoletnie.

Operatorem jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego w Kielcach.

Wniosek należy złożyć przez Generator Wniosków on- line dostępny na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl od dnia 10 marca 2020 do dnia 21 kwietnia 2020 roku do godziny 23.59.

Ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone na oficjalnej stronie projektu pod adresem: www.swietokrzyskiegranty.pl

Po opublikowaniu list rankingowych, Wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie mogą zostać poproszeni przez Operatora o aktualizację Wniosku, np. celem dostosowania harmonogramu, budżetu czy wskaźników w związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowana. Aktualizacja będzie możliwa w generatorze po udzieleniu dostępu przez Operatora i wymagać będzie zatwierdzenia drogą mailową.

Inicjatywy, można realizować w terminie od 15 kwietnia do 30 września 2020 roku. Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podana wyżej data graniczna.

Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podanego w umowie następuje do 14 dni po podpisaniu przez wszystkie strony umowy oraz dopełnieniu innych zobowiązań, które ta umowa będzie regulować.

Moduł UMOWA zostanie dodany w późniejszym terminie. Pojawi się w nim specjalny formularz dla Beneficjentów, w którym będzie możliwość wpisania przedstawicieli którzy zawierają umowę z Operatorem zgodnie z regulaminem.

Patronem może być organizacja pozarządowa lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Tak, pod warunkiem wpisywania się Inicjatywy w cele statutowe Patrona

KGW jest młodą organizacją jeśli jego rejestracja miała miejsce nie dłużej niż 30 miesięcy temu (liczone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). W przypadku figurowania zarówno w KRS jak i wykazie ARiMR wiążąca jest wcześniejsza data założenia podmiotu, widniejąca w dokumentach sądowych.

- Wnioski, które zostaną wybrane do wsparcia, otrzymają dofinansowanie przed rozpoczęciem działań. Z wnioskodawcami zostaną podpisane umowy, na podstawie których Operator przekaże środki na realizację inicjatyw. Grupy i organizacje zobowiązane będą do dokumentowania wydatków w postaci faktur VAT, rachunków do umów o dzieło/zlecenie, umów kupna-sprzedaży, formularzy delegacji itp.

- Nie. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu on- line. Wnioskodawcy wypełniają formularze w generatorze i za jego pośrednictwem składają oferty do Operatora. Jeżeli grupa/organizacja ma problemy z obsługą systemu, komputera czy dostępem do Internetu, zachęcamy do kontaktu z Operatorem. Formularzy nie należy drukować i przesyłać do Operatora! Jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, będzie załącznikiem do umowy wsparcia finansowego i razem z nią zostanie podpisany.

Tak, kluby sportowe wpisane do ewidencji starosty mogą ubiegać się o mikrodotację, o ile spełniają warunki określone dla młodych organizacji pozarządowych (posiadają osobowość prawną, w momencie aplikowania o środki mają nie więcej niż 30 miesięcy, a ich budżet za ubiegły rok nie przekracza 25 tys.

TAK. Grantobiorcy Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego mogą prowadzić równolegle inne projekty w ramach jednego z pozostałych programów rządowych, pod warunkiem że środków otrzymanych na jego realizację nie wykażą jako własnego wkładu finansowego do projektu zgłoszonego do Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego oraz unikną podwójnego finansowania wydatków.

Nie, w czasie realizacji projektów grantobiorcy nie są zobowiązani pozyskać i zaangażować dodatkowy wkład własny w postaci usługowej, rzeczowej lub pracy wolontariuszy.

Organizacja nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji, jednak musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Ponadto organizacja jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dla projektu.

Tak, jednak zakup sprzętu musi być uzasadniony treścią projektu i niezbędny do realizacji planowanych działań. W przypadku grup nieformalnych zakupione wyposażenie lub sprzęt staje się własnością organizacji wpierającej i może być użyczany grupie na podstawie umowy użyczenia. W sytuacji, gdy grupa nieformalna się sformalizuje, organizacja wpierająca przekaże jej zakupione wyposażenie lub sprzęt na własność. Należy podkreślić, że zakupiony sprzęt lub wyposażenie nie może być wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej (sprzęt może służyć tylko i wyłącznie działalności statutowej organizacji)!!!

W przypadku, kiedy organizacja składająca wniosek nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty, jakie zostały wskazane w kosztorysie, są kosztami brutto. W przypadku, gdy organizacja ma możliwość odzyskania podatku VAT- kosztorys tworzycie w oparciu o kwoty netto.